• Sauna's
  • Infrarood
  • Stoom
  • Baden en Whirlpools
  • Spa Furniture
  • Wellness Shower
  • Cold Wellness
Nederlandse producent sinds 1966

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN:

Cleopatra B.V.

 

1. ALGEMEEN

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, leveringen, uitvoering van werken, aan ons verstrekte opdrachten en overigens alle door ons afgesloten verkoop-, levering en betalingsovereenkomsten. Eventuele aanvullingen of wijzigingen zijn alleen van kracht indien deze schriftelijk door ons zijn aanvaard.

1.2. Een verwijzing van de afnemer naar de eigen algemene voorwaarden wordt door ons uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij het tegendeel door ons schriftelijk is bevestigd.

 

2. AANBIEDINGEN

2.1. Onze offertes, prijslijsten, voorraadlijsten, catalogi, door ons verstrekte kostenbegrotingen, schema’s, technische gegevens, afbeeldingen, tekeningen, ontwerpen, monsters en modellen, etcetera blijven steeds ons eigendom en mogen zonder onze schriftelijke toestemming op geen enkele wijze, noch geheel noch gedeeltelijk, worden vermenigvuldigd of aan derden ter inzage of ten gebruike worden gegeven, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk mocht zijn overeengekomen; onze opdrachtgever zal al zo nodige bescheiden, zaken en voorwerpen op ons eerste verzoek onverwijld aan ons teruggeven. Terzake van door ons verstrekte bescheiden, afbeeldingen, tekeningen, ontwerpen en modellen, etcetera en door ons geboden ideeën en oplossingen komen alle eventuele intellectuele eigendomsrechten, zoals bijvoorbeeld auteursrechten en octrooirechten, waar ook ter wereld, uitsluitend toe aan ons, alles tenzij het tegendeel uitdrukkelijk is overeengekomen.

2.2. Al onze gegevens en adviezen zijn gebaseerd op de bij de aanvraag verstrekte gegevens en tekeningen en worden naar beste weten verstrekt, maar kunnen nimmer aanleiding zijn tot het aanvaarden van aansprakelijkheid door ons.

2.3. Onze offertes, prijslijsten, voorraadlijsten, catalogi, door ons verstrekte kostenbegrotingen, schema’s, technische gegevens, afbeeldingen, tekeningen, ontwerpen, monsters en modellen, etcetera zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is aangegeven. Indien op enigerlei wijze maten, gewichten, aantallen, volumes, technische specificaties en dergelijke zijn gegeven, kunnen deze, ook nadat onze opdrachtgevers op onze aanbiedingen zijn ingegaan, slechts als approximatief worden beschouwd, terwijl wij steeds het recht zullen hebben kleine veranderingen in de constructie of uitvoering aan te brengen, zonder voorafgaande aankondiging aan de koper, welke naar ons oordeel het product ten goede komen. Afwijkingen geven de koper niet het recht de ontvangst of de betaling van de zaken te weigeren of enigerlei vergoeding van ons te ontvangen. Overeengekomen prijzen zijn bindend, met dien verstande dat wij gerechtigd zijn om in de vorm van een naar ons oordeel redelijke toeslag op de prijs alle na het aangaan der overeenkomst ontstane stijgingen van prijzen van onze leveranciers en/of van de tarieven van invoerrechten en/of andere fiscale rechten, vrachten, lonen en sociale lasten, overige kosten en wijzigingen van de voor buitenlandse valuta door De Nederlandsche Bank vastgestelde koersen, welke met de import, de productie, de ver-, of bewerking, de belading, de verzending, de verzekering, de lossing of de levering verband houden, te verrekenen.

2.4. Aan kennelijke tel- of typefouten in de offerte zijn wij niet gehouden, terwijl wij het recht hebben materialen, onderdelen en/of werk die niet in de offerte zijn genoemd en desondanks door ons zijn geleverd danwel uitgevoerd, alsnog in rekening te brengen.

2.5. Alle leveringen zijn af fabriek, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. De zaken worden vervoerd voor risico van de opdrachtgever, voor zover dit risico niet door ons is gedekt, terwijl wij vrij zijn in de keuze van de wijze van transport. Verlangt de koper een ander vervoer, dan hetgeen ons voor ogen stond, dan kunnen wij de koper de daarmede door ons te maken extra kosten in rekening brengen.

2.6. Mondelinge toezeggingen zijn voor ons niet bindend, tenzij deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.

 

3. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

3.1. Te allen tijde geldt, dat eerst nadat wij een bestelling van onze opdrachtgever hebben ontvangen en deze door ons schriftelijk (per post of per e-mail) is aanvaard een overeenkomst tussen partijen tot stand is gekomen. Nadere afspraken, niet vermeld in de orderbevestiging, zijn slechts bindend, indien deze schriftelijk door ons zijn bevestigd.

3.2. Tenzij de opdrachtgever schriftelijk bezwaar maakt tegen de orderbevestiging binnen 24 uur, geldt als datum van totstandkoming van de overeenkomst de dag van verzending der bevestiging door ons.

3.3. Tenzij anders overeengekomen casu quo aangegeven zijn alle prijzen zoals deze zijn opgegeven bij de orderbevestiging zonder korting en exclusief omzetbelasting of andere rechten of belastingen.

3.4. Wijziging orders. Tot 48 uur na datum orderbevestiging is het mogelijk wijzigingen in de bestelde producten aan te brengen, zonder dat hiermede kosten zijn gemoeid maar uitsluitend tenzij de bestelde producten niet al in productie of naar de transporteur zijn verstuurd. Deze productwijzigingen dienen schriftelijk te worden doorgegeven. Na 48 uur is het niet meer mogelijk wijzigingen in het bestelde product aan te brengen.

3.5. Herroepingsrecht consumenten uitsluitend bij online aankoop. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn, zijn nadrukkelijk uitgesloten van het herroepingsrecht. Dus het herroepingsrecht is niet van toepassing op o.a. baden met whirlpool systemen of op de badrand geïnstalleerde kranen, saunas, stoombaden en stoomcabines. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Cleopatra. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.

3.6. Annuleren orders. Tot 48 uur na datum orderbevestiging is het mogelijk annuleringen in de bestelde producten aan te brengen zonder dat hiermede kosten zijn gemoeid, maar uitsluitend tenzij de producten niet binnen die 48 uur al in productie zijn genomen of naar de transporteur zijn overgedragen. Deze annuleringen dienen schriftelijk te worden doorgegeven.

3.7. Retourzendingen. Het retour zenden aan Cleopatra van de door ons geleverde producten wordt alleen door ons geaccepteerd na schriftelijke melding; vervolgens ontvangt U schriftelijk bericht of het retour zenden akkoord is met vermelding van een retournummer. Niet door ons toegestane retourzendingen of retourzendingen waar ons retournummer niet wordt vermeld zullen door ons worden geweigerd en voor rekening en risico van de afzender worden geretourneerd.

 

4. VERPAKKING

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overgekomen, zullen de producten indien noodzakelijk en te onzer uitsluitende beoordeling voorzien worden van een door ons bepaalde soort verpakking, waarin de producten gebruikelijk worden verhandeld. Indien en voorover de koper een andersoortige verpakking wenselijk acht en zulks met ons schriftelijk wordt overeengekomen, zijn wij gerechtigd de meerkosten verbonden aan de andersoortige verpakking in rekening te brengen aan de koper.

 

5. LEVERINGEN

5.1. Tijdstippen waarop en termijnen waarbinnen werkzaamheden door ons zullen worden uitgevoerd, respectievelijk door ons leveranties zullen worden verricht, worden door ons steeds zorgvuldig opgegeven. Deze zijn echter voor ons steeds vrijblijvend, aldus niet te beschouwen als een fatale termijn. Vertraging in de uitvoering geeft de opdrachtgever in ieder geval geen recht op ontbinding der overeenkomst, tenzij er sprake is van een ruime overschrijding der levertijd. Alvorens zich te beroepen op ontbinding, moet de opdrachtgever ons schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn (dat wil zeggen minimaal vijf werkdagen) in acht nemen, gedurende welke wij kunnen nakomen. De opdrachtgever heeft nimmer recht op ontbinding wegens niet tijdige aflevering door ons, indien dit laatste te wijten en is aan overmacht aan onze zijde. Voor de vertraging in de uitvoering of het achterwege blijven daarvan kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden. Vertraagde aflevering geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel mocht zijn overeengekomen.

5.2. Nadat de betreffende producten onze fabriek hebben verlaten of wanneer wij opdrachtgever schriftelijk hebben medegedeeld dat de producten ter verzending gereed staan, gelden zij als afgeleverd, onverminderd het bepaalde in artikel 10 en ongeacht de eventuele gehoudenheid van ons tot nakoming van montage- en installatieverplichtingen. Plaats van aflevering is derhalve onze fabriek. Ingeval aflevering bij gedeelten geschiedt, gelden de afzonderlijke partijen op zichzelf als afgeleverd. Indien voor de uitvoering van de opdracht/levering bepaalde gegevens, tekeningen, materiaaltoeleveringen, etcetera noodzakelijk zijn danwel bepaalde formaliteiten vereist zijn, gaat de levertijd eerst op een later tijdstip in, namelijk op het moment dat alle gegevens, tekeningen, materiaaltoeleveringen, etcetera in ons bezit zijn, danwel de vereiste formaliteiten vervuld zijn.

5.3. Voor het verdwijnen van door ons geleverde, doch niet gemonteerde zaken, die zich op het terrein of in het huis van de koper bevinden, zijn wij niet aansprakelijk.

5.4. Indien de opdrachtgever de zaken ondanks het bericht van ons dat de zaken ter afname gereed staan, niet afneemt of geen opslag bewerkstelligt, zullen wij gerechtigd zijn opslag te regelen ofwel op ons eigen terrein ofwel ergens anders en zullen alle kosten terzake opslag, verzekering of verhuizing dienen te worden betaald door de opdrachtgever.

 

6. INSTALLATIE

6.1. Indien wij ons hebben verbonden de door ons te leveren zaken te monteren of te plaatsen casu quo te installeren, dan volgt dit na onze telefonische of schriftelijke aankondiging aan de koper. De koper staat jegens ons in voor het tijdig en op de juiste wijze hebben en/of verkrijgen en behouden van alle noodzakelijke faciliteiten, voorzieningen, voorwaarden en vergunningen, ook die van overheidswege, welke benodigd zijn voor de door ons uit te voeren montage-, aanleg- en/of installatiewerkzaamheden en vrijwaart ons tegen eventuele aanspraken terzake door derden. De voornoemde voorzieningen, etcetera en overige in dit kader uit te voeren activiteiten komen te allen tijde voor rekening en risico van de koper.

6.2. Indien de koper na onze aankondiging niet bereid of in staat is de montage of plaatsing te laten geschieden, dan dient hij ons zulks binnen tien werkdagen vóór de definitieve datum van de montage of plaatsing schriftelijk mede te delen, in welk geval de koper er voor dient te zorgen dat wij alsnog een nieuwe datum ontvangen, waarop wij de montage of plaatsing kunnen laten plaatsvinden. Het moment van aflevering van de te monteren of te plaatsen producten wordt bij gebreke van het voldoen aan de genoemde eerste datum beoordeeld aan de hand van artikel 5.2.

6.3. Mocht de koper met het onder 6.2. genoemde onverhoopt in gebreke zijn, dan hebben wij het recht de gekochte zaken zonder meer ter beschikking van de koper te houden, ten behoeve van de koper intern danwel extern op te slaan en/of te leveren en betaling van de koopprijs exclusief montage- en/of plaatsingskosten, doch te vermeerderen met eventuele kosten verbonden aan opslag, te vorderen. De koper dient er voor te zorgen dat de door ons te verrichten werkzaamheden in het verband met de montage of plaatsing kunnen worden uitgevoerd, onder meer door er voor zorg te dragen dat het terrein waarop of de ruimte waarin wij onze werkzaamheden dienen te verrichten, ons leeg en ontruimd ter beschikking staat en dat de terreinen bereikbaar zijn voor onze voertuigen.

6.4. Voor schade ten gevolge van onjuist uitgevoerde werkzaamheden door derden zijn wij niet aansprakelijk, ook niet nadat wij tot montage of plaatsing zijn overgegaan. Wij zijn gerechtigd om alle kosten, met name de meerkosten, wachttijden en extra vervoers-, reis- en personeelskosten aan de koper in rekening te brengen, indien er door bovenvermelde omstandigheden vertraging ontstaat in de montage of oplevering.

6.5. Voorzover montage- casu quo installatiewerkzaamheden dienen plaats te vinden buiten reguliere werktijden en/of onder exceptionele omstandigheden, zijn wij gerechtigd de daaraan verbonden meerkosten in rekening te brengen aan de koper.

6.6. Voor de gesteldheid van het terrein of de zaken waarop of de ruimte waarin wij onze zaken dienen te plaatsen en/of te monteren aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid, evenmin als voor de geschiktheid van elektra, gas, water, afvoer en CV-leidingen, waarop de door ons te leveren zaken dienen te worden aangesloten. In het bijzonder zijn wij niet aansprakelijk voor schaden ten gevolge van grondverzakkingen, verandering in het grondwaterpeil, onjuiste ventilatie en schaden en/of meerkosten voor het alsnog geschikt maken van gas, water, afvoeren, elektraleidingen en terreinen of gebouwen, latende dit de betalingsverplichting van de koper onverlet.

6.7. Wij zijn niet aansprakelijk voor hinder en schaden die door, tijdens of ten gevolge van onze werkzaamheden en de daarmee gepaard gaande transporten aan personen, zaken en werken van de koper en van derden worden toegebracht, tenzij deze schaden te wijden zijn aan opzet of grove schuld van de directie van Cleopatra.

6.8. De koper is verplicht ons te vrijwaren tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schaden ingevolge dit artikel en/of overige artikelen van deze voorwaarden, welke niet voor onze rekening komen.

 

7. OPLEVERING

Voor zover wij ons hebben verbonden de door ons of door derden geplaatste zaken op te leveren, verbindt de koper zich aan die oplevering mede te werken door daarbij ze of vertegenwoordigd door een derde, die niet in het bezit hoeft te zijn van een bijzondere volmacht, aanwezig te zijn en het opleveringsrapport te ondertekenen, ten blijke van het feit dat de werkzaamheden zoals door ons verricht juist zijn uitgevoerd. Mocht de koper ondanks onze aankondiging van de oplevering niet aanwezig zijn bij de oplevering of daaraan niet of niet behoorlijk medewerken, dan wordt het gemonteerde of geplaatste geacht in goede staat te zijn opgeleverd en ontvangen en vervalt iedere aanspraak van de koper terzake van eventuele onjuiste oplevering.

 

8. GARANTIE

8.1. Gedurende twenty four(24) maanden na aflevering in de zin van artikel 5.2. verlenen wij garantie voor materiaal- en fabricagefouten. Onze garantie houdt in dat wij voor onze rekening de fouten herstellen of – zulks te onzer uitsluitende beoordeling – het geleverde geheel of gedeeltelijk terugnemen en door een nieuwe levering vervangen. Indien wij ter voldoening aan onze garantieverplichting (onderdelen van) geleverde producten vervangen, worden de vervangen {onderdelen van) producten onze eigendom. Alle kosten, die uitgaan boven de hierboven vermelde omschreven verplichting, zijn voor rekening van de opdrachtgever, zoals onder meer transportkosten, reiskosten en kosten van demontage en montage. Ingeval wij, ter uitvoering van onze garantieverplichtingen, reparatiewerkzaamheden aan geleverde producten verrichten, blijven de desbetreffende producten volledig voor risico van de opdrachtgever.

8.2. Indien producten ter bewerking, reparatie en dergelijke worden verstrekt, wordt alleen garantie gegeven voor de deugdelijkheid van de uitvoering van de opgedragen bewerkingen. Voor onderdelen welke wij niet zelf vervaardigen, verlenen wij niet meer garantie dan door onze leveranciers aan ons wordt gegeven. Indien wij ons verbonden hebben de producten te monteren casu quo te installeren, geldt onze garantieverplichting te dien aanzien enkel, ingeval sprake is van ondeugdelijke montage casu quo installatie. In een dergelijk geval gaat de door ons verleende garantie in op de dag dat de montage casu quo installatie naar ons oordeel door ons is voltooid, met dien verstande dat in dat geval de garantietermijn in ieder geval eindigt, vijftien (15) maanden na de aflevering in de zin van artikel 5.2.

8.3. De garantie wordt gegeven onder de ontbindende voorwaarde dat de koper de gebruiksaanwijzingen en verdere instructies volgt en het geleverde deskundig gebruikt en onderhoudt. De koper dient ons in de gelegenheid te stellen de juistheid van zijn garantieaanspraken te onderzoeken, bij gebreke waarvan wij geen garantieplicht hebben. Voor schade ontstaan als gevolg van vorst en lekkage, alsmede voor schade aan glas, glasplaten, verlichting en stoomcilinders, dit laatste in verband met verkalking, zijn wij nimmer aansprakelijk. Bovendien vervalt het recht op garantie indien met betrekking tot de zaken waaromtrent garantie wordt ingeroepen gebruik gemaakt is of wordt van stoffen, vloeistoffen en/of gassen (met name geurstoffen of zout voor waterontharding of desinfectievloeistof) welke niet door ons zijn geleverd alsmede indien de koper op eigen initiatief gedurende de garantietermijn wijzigingen en/of reparaties aan de geleverde producten verricht of laat verrichten.

8.4. Onverminderd het bepaalde in artikel 8 lid 1 strekt de garantie in geen geval verder dan tot het gratis vervangen casu quo repareren van de defecte onderdelen en/of materialen.

8.5. Alle omstandigheden die overmacht opleveren, doch evenzeer andere omstandigheden die het ons onmogelijk of bezwaarlijk doen zijn om aan onze verplichtingen te voldoen, als bijvoorbeeld brand, oorlog en dergelijke, ontheffen ons, zulks te onzer beoordeling, van onze verplichtingen. Ons komt de bevoegdheid toe om iedere overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, wanneer de bestaande verhouding tussen één of meer vreemde valuta’s ten opzichte van de Euro wordt gewijzigd of regeringsmaatregelen van welke aard of nationaliteit ook worden getroffen van zodanig karakter, dat de gevolgen hiervan naar ons oordeel voor ons praktisch hetzelfde zijn als bij de devaluatie van de Euro het geval ware.

 

9. AANSPRAKELIJKHEID

9.1. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot nakoming van de in artikel 8 omschreven garantieverplichting.

9.2. Behoudens onze garantieverplichting is verdere aansprakelijkheid onzerzijds uitgesloten, met name aansprakelijkheid voor enige schade aan personen, zaken, gebouwen of tuinen of bedrijfs-, gevolg-, milieu- of transportschade of immateriële schade, danwel schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, tenzij de schade te wijten is aan grove schuld of opzet zijdens de directie van Cleopatra.

9.3. Indien en zover wij, ondanks het gestelde in de leden 1 en 2 van dit artikel, door de bevoegde rechter toch aansprakelijk worden gehouden in enig geval, is onze aansprakelijkheid jegens opdrachtgever uit welke hoofde dan ook per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt), in alle gevallen beperkt tot de som van de desbetreffende producten exclusief omzetbelasting.

9.4. Voor door ons uitgevoerde reparatieopdrachten zijn wij nimmer verder aansprakelijk dan tot het bedrag van de reparatiekosten. In alle gevallen gaat onze aansprakelijkheid niet verder dan het bedrag van het door ons geleverde onderdeel waaraan schade is, danwel voor het bedrag waarvoor wij verzekerd zijn, indien wij voor het voorval, waardoor koper schade lijdt, verzekerd zijn.

9.5. De opdrachtgever is verplicht ons te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten, schaden en interessen, welke voor ons mochten zijn ontstaan als direct gevolg van vorderingen van derden op ons terzake van voorvallen, daden of nalatigheden bij of in het kader van uitvoering van de opdracht, waarvoor wij ingevolge deze voorwaarden tegenover de opdrachtgever niet aansprakelijk zijn.

 

10. OVERMACHT

10.1.lndien tijdens het verrichten van de werkzaamheden blijkt, dat dit ten gevolge van aan ons niet bekende omstandigheden, die ons ook niet bekend hadden kunnen zijn, ofwel door overmacht, onuitvoerbaar is, hebben wij het recht te vorderen dat de opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat uitvoering hiervan mogelijk wordt, behoudens wanneer de uitvoering ten gevolge van overmacht nimmer mogelijk zal zijn. De meerdere of mindere kosten, die uit de wijziging van de opdracht voortvloeien, zullen tussen partijen worden verrekend, terwijl bovendien ons een vergoeding voor reeds verrichte maar onnuttig gebleken werkzaamheden toekomt, zo daartoe aanleiding bestaat. De verrekening zal in dit geval plaatsvinden binnen vier weken na het ogenblik waarop vaststond dat het werk niet verder zou worden uitgevoerd.

10.2. Als overmacht worden onder meer beschouwd alle onvrijwillige storingen of belemmeringen, waardoor de uitvoering van de overeenkomst kostbaarder en/of bezwaarlijker wordt, zoals stormschade en andere natuurrampen, uitsluitingen, oproep of oorlogsgevaar hier te lande of in andere landen, ziekte van onvervangbare werknemers, brand en andere ongevallen in het bedrijf alsmede alle van overheidswege genomen of uitgevaardigde maatregelen en in het algemeen alle omstandigheden die buiten onze controle of zeggenschap vallen.

10.3. Indien vanwege overmacht de oplevering meer dan vier (4) maanden na de overeengekomen leveringsdatum zou moeten geschieden, zijn wij gerechtigd eventuele extra kosten aan de opdrachtgever door te berekenen.

10.4. Wanneer de werkzaamheden, door oorzaken buiten onze schuld, niet zonder onderbreking kunnen plaatsvinden of op andere wijze worden vertraagd, zijn wij gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen op basis van nacalculatie. Voor rekening van de opdrachtgever zijn alle eventuele extra kosten, waaronder reis- en verblijfskosten en kosten, ontstaan doordat de werkzaamheden niet in normale werkuren konden plaatsvinden, alsmede rentekosten.

10.5. Ons komt de bevoegdheid toe om iedere overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, wanneer de bestaande verhouding tussen één of meer vreemde valuta’s ten opzichte van de Euro wordt gewijzigd of regeringsmaatregelen van welke aard of nationaliteit ook worden getroffen en deze van een zodanig karakter zijn, dat de gevolgen hiervan naar ons oordeel voor ons praktisch hetzelfde zijn als bij de devaluatie van de Euro het geval ware.

 

11. BETALINGEN

11.1. Voor zover niet schriftelijk een andere betalingsconditie is overeengekomen, geldt dat voldoening van onze facturen moet geschieden binnen dertig (30) dagen na factuurdatum; als plaats van betaling geldt Zaandam. Betaling dient plaats te vinden in wettig Nederlands betaalmiddel.

11.2. Schuldvergelijking is voor de opdrachtgever nimmer toegestaan. De vordering tot betaling van de gehele door de opdrachtgever op grond van de met ons gesloten overeenkomst verschuldigde som, is in elk geval onmiddellijk opeisbaar bij niet-stipte betaling van een overeengekomen termijn op de vervaldag of wanneer de opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, of wanneer enig beslag op de zaken of vordering van de opdrachtgever wordt gelegd of wanneer deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

11.3. Wij behouden ons voor, indien binnen dertig (30) dagen na de verzending van de factuur geen voldoening verkregen mocht zijn, zonder de noodzaak van voorafgaande aanmaning, de wettelijke rente, te vermeerderen met twee (2) procent op jaarbasis in rekening te brengen per maand, te berekenen vanaf de datum van verzending van de betreffende factuur.

11.4. Betalingen geschieden op de door ons aan te geven rekeningen. Betalingen op andere wijze, waaronder terhandstelling aan onze werknemers, zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging onzerzijds.

11.5. Wanneer wij de wens daartoe te kennen geven, is de opdrachtgever verplicht om binnen een door ons te bepalen termijn ten genoege van ons voldoende zekerheid te stellen voor de nakoming van zijn verplichtingen. Wij zijn alsdan gerechtigd de leveringen casu quo de verrichting van diensten op te schorten, totdat de gevraagde zekerheid is gesteld. Indien onze opdrachtgever niet op de bepaalde tijd aan zijn verplichtingen voldoet, dan wel nalaat tijdig de verlangde zekerheid te stellen, zal hij in verzuim zijn door het enkele verloop van de tijd, zonder dat enige verdere ingebrekestelling nodig is of zal zijn; ons komt steeds de bevoegdheid toe de overeenkomst te annuleren, onverminderd ons recht op schadevergoeding.

11.6. Wanneer de opdrachtgever na schriftelijke sommatie in gebreke blijft met het verrichten van betalingen, zijn wij gerechtigd het verschuldigde bedrag direct in te vorderen. Wij zijn daarbij voorts gerechtigd het verschuldigde bedrag te verhogen met incasso, gerechts- en andere inningskosten, waaronder begrepen kosten voor rechtskundige bijstand. De buitengerechtelijke kosten worden ten deze gesteld op minimaal vijftien (15%) procent van het bedrag, dat gelijk is aan de som van het bedrag der vordering en de verschuldigde rente daarover.

11.7. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft aan enige verplichting te voldoen, is de betrokken overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden op enkele aanzegging onzerzijds, onverminderd ons recht tot het vorderen van vergoeding van schade, gederfde winst, rente en incassokosten. In dit geval zijn wij voorts gerechtigd alle eventueel voor de betrokken opdrachtgever bij ons lopende opdrachten te annuleren casu quo de uitvoering daarvan op te schorten.

 

12. EIGENDOMSVOORBEHOUD

12.1. De eigendom van de door ons geleverde zaken gaat eerst op koper over, wanneer deze aan zijn verplichtingen jegens ons, van welke aard ook en terzake van de onderhavige transactie, integraal heeft voldaan.

12.2. In geval de koper de zaken aan derden niet tegen contante betaling heeft verkocht en geleverd, is de koper verplicht van zijn afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen op de voet van het bepaalde van dit artikel.

12.3. Voor het geval de door ons geleverde of uitgevoerde werkzaamheden door vermenging of natrekking tot een andere zaak zijn gaan behoren danwel de koper volledig voldaan heeft aan zijn betalingsverplichtingen jegens ons terzake het geleverde, is de koper verplicht zijn medewerking te verlenen aan de totstandkoming van zekerheden, (bijvoorbeeld) een (stil) pandrecht, ten gunste van onszelf, met uitsluiting van het tevens verlenen van eenzettde recht aan derden.

 

13. RECLAMES

Eventuele reclames terzake van door ons verrichte leveringen, respectievelijk uitgevoerde opdrachten moeten schriftelijk binnen veertien (14) dagen na het tijdstip van ontvangst van de zaken respectievelijk de voltooiing van de opdracht, aan ons worden opgegeven.

Reclames die niet schriftelijk of later dan de bedoelde termijn aan ons worden opgegeven, kunnen niet in behandeling worden genomen.

Reclames geven geen recht tot het niet voldoen van factuurbedragen.

Reclames wegens materiaal- en constructiefouten kunnen slechts in behandeling worden genomen, indien de zaken en/of materialen zich nog bevinden in de toestand waarin dezelve zijn geleverd.

Geen reclames zullen door ons in behandeling worden genomen, indien blijkt dat binnen de reclametermijn, anders dan in noodgevallen, derden zonder onze voorkennis reparaties hebben verricht.

 

14. GESCHILLEN

14.1. Mocht één van deze bepalingen, geheel of ten dele, nietig zijn, dan blijven de overige bepalingen volledig van kracht. Op al onze overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

14.2. Geschillen zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te Haarlem, voor zover niet krachtens dwingend rechtelijke bepalingen een andere rechter competent is.

nl_NLNederlands